عنوان : پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
آدرس اینترنتی : http://www.iscs.ac.ir
توضیحات :
شناخت و بررسی زمینه های لازم برای توسعة علوم انسانی و اجتماعی و ارتقای موقعیت آنها در نظام آموزش عالی و برنامه های توسعة ملی و ایجاد توانایی نظریه پردازی در سطح جهانی؛ انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی در حوزه فرهنگی، اجتماعی، آموزش عالی و توسعه علمی کشور
کلمات کلیدی :
فارابی، میان رشته ای، توسعه علوم انسانی، مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، علوم انسانی، اندیشه سیاسی، دانشگاه، آموزش عالی، فرهنگی، اجتماعی، میان رشته ای، توسعه علوم انسانی، مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، علوم انسانی، اندیشه سیاسی، دانشگاه، مدیریت، مدیریت دانش، ایران باستان، آموزش عالی، پژوهشكده، فرهنگی، اجتماعی، نرم افزار MRP، فارابی MRP
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1364